Committee


General Co-Chairs

 • Fumin Zhang ( Georgia Institute of Technology )
 • Xiaoli Ma ( Georgia Institute of Technology )
 • Aijun Song ( University of Alabama )

Technical Program Committee (TPC) Co-Chairs

 • Miao Pan ( University of Houston )
 • Zhaohui Wang ( Michigan Technological University )
 • Roee Diamant ( University of Haifa )

Publication Chairs

 • Zheng Chen  ( University of Houston )

Publicity Chair

 • Jiefu Chen  ( University of Houston )

Finance Chair

 • Yiyin Wang  ( Shanghai Jiaotong University )

Registration Chair

 • Xiaoyan Hong  ( University of Alabama )

Poster/Demo Chair

 • Mehdi Rahmati  ( Rutgers University )

Local Arrangement Chair

 • Ningshi Yao  ( Georgia Institute of Technology )

Exhibition Co-Chairs